Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

II Konferencja KSD

zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Łódź, 25 pażdziernika 2008 roku


W obronie godności

konf.2008  ks. okl. str.1W słowie „godność" zawiera się cały zestaw pojęć definiujących nasze człowieczeństwo: godność Człowieka, istoty stworzonej przez Boga, zobowiązanego do poszukiwania Prawdy; jego wolność w tych poszukiwaniach, jego prawo do godnego istnienia, do poszukiwania tożsamości, jego zmagania z samym sobą o rozpoznawanie i nie przekraczanie granicy sumienia, granicy koniunkturalizmu, zdrady. W pojęciu „godność" jest też zawarty nasz stosunek do uszanowania godności bliźniego - również w codziennych spotkaniach, w rutynowych czynnościach. Dynamika zmagań cywilizacyjnych, których jesteśmy świadkami, uczestnikami, współtwórcami i nieraz ofiarami, czyni zasadnymi poszukiwania odpowiedzi na pytanie:
„Kim jesteśmy?".
Jaką cząstkę obowiązku uczestnictwa w tej Bitwie o Godność przyjmujemy na siebie?
I po której stronie?...Organizatorzy

red. Wojciech Reszczyński

Media a odpowiedzialność za audytoriumcamera

Skupiamy dziś naszą uwagę na znaczeniu pojęcia godności człowieka. Chrześcijanie, katolicy są w uprzywilejowanej roli, gdyż dla ludzi wierzących w sprawczą moc Najwyższego, źródłem godności osoby ludzkiej jest Stwórca, ten który stworzył nas na swoje podobieństwo. To Jemu możemy zawdzięczać, że godność człowieka, godność każdej osoby ludzkiej stała się we współczesnym świecie niekwestionowanym, także przez systemy i osoby indyferentne religijnie, fundamentem relacji międzyludzkich, podstawą praw człowieka. Przynajmniej teoretycznie.
Mimo że w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej uchwalonej 7 grudnia 2000 roku trudno doszukać się wzmianki o Bogu - Stwórcy, możemy dziękować Najwyższemu za to, że mimo wszystko godność człowieka uznano za punkt wyjścia w ocenie wartości człowieka.
W dokumentach prawa międzynarodowego, np. we wstępie do Karty Narodów Zjednoczonych pojęciu godności towarzyszy pojęcie wartości człowieka. Oba terminy „godność" i „wartość" odnoszą się do tego samego podmiotowego człowieka.

Czytaj więcej...

O. dr Krzysztof Bieliński

Sposoby mówienia o rzeczach trudnych... w Kościelecamera

na podstawie przypowieści o chwaście z EwMt 13, 36-43

wstęp

Temat, który postanowiłem dzisiaj Państwu przedstawić, zrodził się z trudności. Trudność pojawiła się w konkretnej sytuacji, po lekturze artykułu z pierwszej strony jednego z tygodników. Autor artykułu znany ksiądz, pisał w nim o innym znanym księdzu. Ja czytelnik, tak się składa, także ksiądz - zauważyłem, jak w trakcie lektury tekstu wzrastało we mnie poczucie złości.
Czy tak się godzi? Czy to jest kościelny sposób rozmawiania?
Jestem biblistą, nowotestamentalistą. Czytam, rozważam, studiuję Słowo Boże. Ono jest światłem, mądrością nie od człowieka pochodzącą.
Z bolejącym sercem sięgnąłem tego dnia po ewangelię, po Słowo Jezusa. Była nim przypowieść o chwaście z Ewangelii Mateusza. Odkryciem, którego we fragmencie tym dokonałem chciałbym się teraz z Państwem podzielić. Wierzę, że Słowo, które dotarło do mnie, może także poruszyć i przekonać Was. Zacznijmy od przeczytania przypowieści o chwaście z Ewangelii Mt 13,36-43.

Mt 13, 36-43 36 Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» 37 On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 38 Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 39 Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 40 Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Czytaj więcej...

Ks. dr Waldemar Cisło

- dyrektor Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Kościół w Potrzebie,camera

Nasi prześladowani Bracia i Siostry są elitą Kościoła; Solidarność z nimi jest sprawą honoru.

o. Werenfried van Straaten
Bóg stworzył człowieka, aby cieszył się życiem - już tu, na ziemi, a ostatecznie życiem wiecznym w niebie. Syn Boży - Jezus Chrystus stawał w obronie ludzi, których życie było nieznośnie trudne, a nawet było niszczone przez niesprawiedliwość, brak miłosierdzia, nietolerancję religijną. Ustanowił Kościół złożony ze swoich uczniów i rozesłał ich na cały świat, aby kontynuowali Jego posłannictwo - aby służyli życiu, wyzwalając ludzi z niewoli zła i uwalniając od niszczącej siły grzechów - nienawiści do braci i sióstr, niesprawiedliwości i wyzysku, które prowadzą do głodu, analfabetyzmu, wojen i prześladowań, i ostatecznie codziennie zadają śmierć tysiącom niewinnych osób - stworzonych na obraz Boga i powołanych do pełni życia.

Czytaj więcej...

Ks. dr Janusz Lewandowicz

- Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi,camera

 

Nie wszyscy wiedzą, że kiedy była ogłaszana Deklaracja Narodów Zjednoczonych w 1948 roku dotycząca praw człowieka, Stolica Apostolska wówczas zachowała się bardzo powściągliwie. Przy entuzjazmie, który panował, że oto wszyscy będą cieszyć się prawami i godnością ludzką, której już nikt nie podważy, zastanawiało milczenie Papieża Piusa XII. Otóż po śmierci Papieża znaleziono wśród jego notatek i taką, pod datą ogłoszenia owej Powszechnej Deklaracji, w której Papież zanotował taką uwagę: To zatem nie Bóg, ale człowiek ogłasza ludziom, że są wolni i równi, że mają sumienie i inteligencję, i że mają traktować się jak bracia. A zatem to ludzie sami przyznają sobie prerogatywy, których także arbitralnie sami mogą się pozbyć.

Czytaj więcej...

Dr Joanna Taczkowska

Ochrona godności jako dyrektywa interpretacyjnacamera

w postępowaniu cywilnym o ochronę dóbr osobistych

W systemach prawnych istnieją dwie koncepcje godności. Pierwsza z nich zakłada, że godność - ujmowana jako godność osobowościowa (osobista) - jest zależna od woli państwa, kształtowana przez państwo i podlegająca regulacjom prawnym - a zatem także ograniczeniom, które realizują państwową wizję godności człowieka. Druga koncepcja - obecna w polskiej Konstytucji - ujmuje godność jako wartość osobową (godność osobowa), której państwo nie może naruszyć bowiem nie zależy ona od władzy publicznej będąc dobrem przyrodzonym każdemu człowiekowi jest zarazem źródłem ustanawianych przez państwo praw i wolności. W doktrynie nie ma sporów co do tego, że postanowienia art. 30 Konstytucji stanowią konkretyzację godności osobowej. Zgodnie z art. 30 Konstytucji „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych". Niekiedy zauważa się, że nienaruszalność godności stanowi najwyższą zasadę konstytucyjną, sytuowaną w hierarchii zasad prawa wyżej niż zasada demokratycznego państwa prawnego. Godność w polskiej Konstytucji znajduje także dalej idącą ochronę niż życie. Nie można od nikogo i nigdy domagać się ani usprawiedliwiać rezygnacji, poświęcenia lub wyrzeczenia się godności, podczas gdy narażenie życia staje się niekiedy obowiązkiem obywatela, od którego państwo ma prawo oczekiwać poświęcenia życia w obronie nienaruszalności terytorialnej kraju.

Czytaj więcej...

Red. Grzegorz Górny

Anonimowe autorytety - sposób manipulacjicamera


Witam państwa serdecznie!
W świecie dziennikarskim, pomiędzy prawdą a kłamstwem sytuuje się manipulacja, czyli, mówiąc inaczej, perswazja niejawna, ukryta. Jednym z bardziej rozpowszechnionych sposobów manipulowania jest korzystanie z anonimowych autorytetów.
Wyrażenie „anonimowe autorytety" po raz pierwszy pojawiło się w 1941 roku w głośnej pracy znanego psychologa społecznego Ericha Fromma Ucieczka od wolności. Fromm pisał, że obecnie wmawia się ludziom, iż powinni wyrzec się tradycyjnych autorytetów, takich jak szkoła, rodzina czy Kościół, a w zamian winni podejmować swoje decyzje w całkowitej wolności, w pełni suwerenni, nie podlegając żadnym wpływom zewnętrznym. Fromm zauważył, że jest to jedna wielka iluzja, dlatego, że człowiek nie jest w stanie podejmować wszystkich decyzji całkowicie samodzielnie, ponieważ nie jest dla siebie autorytetem we wszystkich dziedzinach. Dlatego też zawsze potrzebuje jakichś punktów odniesienia, drogowskazów czy podpowiedzi. Jeżeli człowiekowi, który odrzuca oficjalne autorytety, wydaje się, że podejmuje swoje decyzje całkowicie autonomicznie, to w rzeczywistości ulega złudzeniu, gdyż poddaje się faktycznie wpływowi tego, co Fromm nazywał właśnie anonimowymi autorytetami. Wśród owych anonimowych autorytetów wymieniał on między innymi autorytet nauki, tzw. zdrowy rozsądek, czy też autorytet opinii publicznej. Jak bardzo tyranizujący potrafi być ten ostatni, ów autorytet większości, widzimy zwłaszcza dzisiaj.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Obraz człowieka w cywilizacji kłamstwacamera

O prawdzie i kłamstwie mówimy w rożnych wymiarach, ale jednym z najważniejszych wydaje się być wymiar cywilizacyjny, zwłaszcza dzisiaj, kiedy kłamstwo jest rozpowszechniane w taki sposób i w takim stopniu, że można wręcz mówić o cywilizacji kłamstwa. A ponieważ cywilizacja wpływa na formowanie człowieka, musimy zbadać, do czego ta cywilizacja doprowadzi, kim będzie człowiek w cywilizacji kłamstwa.
Spróbujmy z pewnym dystansem i w pewnym uprosz-czeniu, popatrzeć na to, co wydaje się być czytelnym kryterium pozwalającym na rozpoznanie roli prawdy w życiu społeczeństwa, jest to dziejowe ścieranie się Orientu, czyli Wschodu z Zachodem.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.