Jan Pietrzak. Matura z prawdziwej historii Polski!- Dlaczego niezależna matura

Szanowni Państwo, drodzy znajomi i przyjaciele z mojej półwiekowej wędrówki przez Polskę. Dotarłem do takiego miejsca swego losu, że próbuję zrobić coś pożytecznego poza moją profesją. Dlatego powołałem fundację Towarzystwo Patriotyczne. Jednym z pierwszych, ważniejszych projektów fundacji jest przeprowadzenie „rzetelnej matury z prawdziwej historii Polski”.

Pomysł wynika ze skandalicznie niskiego poziomu wiedzy historycznej młodych pokoleń. Szkoła i media jakby celowo ograniczają polską pamięć. Powstają filmy, książki, sztuki wręcz fałszujące najważniejsze wydarzenia,  jak np. II Wojnę Światową. Już w III RP wyrosło pokolenie nie mające pojęcia co tu się działo za życia ich poprzedników.

Na całe szczęście istnieją jeszcze środowiska rozumiejące wagę przeszłości dla teraźniejszości. Do nich zwracam się z prośbą o pomoc: merytoryczną i organizacyjną. Nauczycieli historii proszę o przysyłanie propozycji zasobu programowego matury,  a organizacje społeczne, pozarządowe proszę o zgłoszenie chęci współpracy.

Czy nasza akcja się powiedzie, zależy od Was! I od tego czy znajdzie się w Polsce młodzież licealna i studencka, która chce znać niesamowitą, heroiczną, barwną historię swego kraju.

Serdecznie pozdrawiam, czekam na odzew.

Jan Pietrzak„Matura z Orłem Białym” – zagadnienia

Rola pierwszych Piastów w budowaniu narodu i państwa polskiego.
Święci, patroni narodu polskiego.
Polska trzech Bolesławów: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego – podobieństwa i różnice.
Czynniki odśrodkowe i jednoczące Polaków podczas rozbicia dzielnicowego.
Mit Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego i ich rola w dziejach Polski. Rola Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego i ich mitu w dziejach Polski.
Unie polsko-litewskie (od Krewy do Lublina) – fenomen zjednoczenia, czy nieudany projekt polityczny?
Chrześcijaństwo jako podstawa kultury i polityki średniowiecznej Polski.
Znaki i symbole Polaków od średniowiecza do dzisiaj.
Rzeczpospolita w dobie „złotego wieku” – czynniki decydujące o potędze państwa polskiego.
Rzymskie cnoty w sarmackim państwie -demokracja szlachecka ,wyjątkowy model parlamentaryzmu europejskiego.
Rzeczypospolita Obojga Narodów jako atrakcyjny wzór kulturowy.
Sarmacja to Polska – ponadczasowa wartość kultury sarmackiej.
Sukcesy i porażki militarne Polski w XVI i XVII wieku – wybrane przykłady.
Gospodarka polska w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. „Może nie wiedzieć Polak co to morze gdy pilnie orze” – rola wsi i morza w gospodarce Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Źródła kryzysu Rzeczypospolitej w XVIII wieku.
Reformy w osiemnastowiecznej Polsce  – próba oceny.
Rozbiory Polski – przyczyny przebieg i skutki dla Polski i Europy.
Od panów barskich do szańców Pragi – zbrojna walka o Polskę w XVIII wieku.
Wybitne postacie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – jako wzór dla współczesnych Polaków.
Polska jako Antemurale Christianitatis – mit czy rzeczywistość.
Polacy z Napoleonem… Dylematy polityczne i działania militarne Polaków epoki napoleońskiej.
Powstania narodowe w XIX wieku – realizm czy idealizm polityczny?
Miejsce kultury w życiu Polaków  w okresie zaborów.
Emigracja i jej rola w podtrzymywaniu świadomości narodowej i kształtowaniu postaw oraz planów politycznych.
Przemiany społeczne i gospodarcze na ziemiach polskich w XIX wieku.
Polacy poza Polską w XIX wieku-żołnierze, podróżnicy, artyści, naukowcy, emigracja zarobkowa.
Powstanie styczniowe i jego miejsce w polskiej świadomości .
Polskie programy polityczne pokolenia „niepokornych” na przełomie XIX i XX wieku.
Sytuacja Polaków pod zaborami i sposoby walki o utrzymanie tożsamości narodowej na przełomie XIX i XX wieku.
Rola Kościoła katolickiego w trzech zaborach w podtrzymywaniu wiary i polskości w narodzie bez państwa.
Walka o Polskę 1914-1921: zbrojna i dyplomatyczna próba bilansu.
Niepodległość w praktyce – spór o bilans II Rzeczypospolitej.
Pozycja Polski na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym.
Polskie ruchy i programy polityczne w okresie międzywojennym – próba oceny.
Udział Polaków w II wojnie światowej – próba bilansu.
Fenomen oporu – Polskie Państwo Podziemne: struktury wojskowe i cywilne, funkcje i znaczenie.
Czy można było inaczej – sprawa polska na arenie międzynarodowej podczas ii wojny światowej.
Polska między dwoma totalitaryzmami – społeczne, gospodarcze i polityczne konsekwencje II wojny światowej dla państwa i narodu polskiego.
Walki o niepodległość ciąg dalszy – dzieje emigracji politycznej po 1945 r.
Fenomen „Żołnierzy Wyklętych” i ich powojenne losy (1944/1945 – 1963).
Opór, przystosowanie, kolaboracja. Postawy Polaków wobec komunizmu w okresie stalinowskim.
Od kryzysu do kryzysu (1956 – 1989). Władza komunistyczna wobec społeczeństwa polskiego.
Ruch społeczny „Solidarność” i jej dziedzictwo w ostatniej dekadzie komunizmu (1980 – 1989).
Miejsce Kościoła katolickiego  w powojennych dziejach Polski. Wybitne postacie: Prymas Tysiąclecia i Jan Paweł II.

Matura z historii Polski: lektury i materiały pomocniczePełny kurs obejmuje najlepsze syntezy-podręczniki do 4 epok:

1. Marek Kazimierz Barański, Historia Polski średniowiecznej, Zysk i ska 2012

ewentualnie: Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Jan Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, ostatnie wyd.: Universitas 2011

2. Władysław Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, ost. wydanie PAX 1986

ewentualnie: Wielka historia Polski, t. 2 (1370-1648: Krzysztof Baczkowski i Stanisław Grzybowski) oraz t. 3 (1648-1815: Józef Andrzej Gierowski i Stanisław Grodziski), FOGRA 2003

3. Marian Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe, 1795-1921 (wiele wydań, ost. Londyn 1993)

ewentualnie Dzieje Polski w XIX wieku – nowy podręcznik autorstwa M. Gawin, T. Epszteina, B. Doparta, T. Gąsowskiego, M. Karpińskiej, G. Kucharczyka, S. Wiecha, t. 1-2, Wyd. DiG (ukaże się w czerwcu 2013)

4. Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski, 1914-2011 (ostatnie wydanie: Świat Książki 2011, wiele wydań wcześniejszych, poczynając od wydań w drugim obiegu pod pseudonimem  Andrzej Albert: Najnowsza historia Polski 1914-1980)

ewentualnie: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, IPN-Warszawa 2010Wariant minimum:

Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności, PWN (ostatnie wydanie: 2007)

+  Seria Kościół na straży polskiej wolności [Biały Kruk 2012-2013]: 1.Krzysztof Ożóg, Korona i krzyż. Czas Piastów i Jagiellonów; 2.Robert Kościelny, Przedmurze chrześcijaństwa. Czas królów elekcyjnych; 3.Martyna Deszczyńska, Naród bez państwa. Czas zaborów; 4.Andrzej Nowak, Czas walki z Bogiem. 1918-1989.


R E G U L A M I N

MATURY Z ORŁEM BIAŁYM

1.

Organizatorem Matury z Orłem Białym jest Fundacja Jana Pietrzaka – Towarzystwo Patriotyczne. Współorganizatorem akcji mogą być także inne instytucje i organizacje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

2.

Celem Matury z Orłem Białym jest  szeroka promocja wiedzy o polskiej tradycji historycznej i postawach patriotycznych oparta na zdobyczach naukowych i rzetelnych badaniach historii Polski.

3.

1. Akcję Matura z Orłem Białym ogłasza corocznie Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Społeczna Fundacji w terminie do 28 lutego każdego roku.

2.Ogłaszając Maturę z Orłem Białym Zarząd podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej, niniejszy regulamin, zagadnienia programowe / tematy/ oraz wykaz materiałów pomocniczych / literatura, historyczne wykłady internetowe /.

4.

1.Do Matury z Orłem Białym mogą przystąpić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci wyższych uczelni z wyłączeniem studentów wydziałów historycznych oraz inne osoby, które zawodowo nie zajmują się problematyka historyczną.

2.Udział w Maturze z Orłem Białym mogą brać także  udział uczniowie, studenci oraz osoby dorosłe mieszkające poza Polską.

5.

1.Matura z Orłem Białym zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach:

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

- studenci oraz osoby dorosłe

2.Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą przygotowywać prace pod kierunkiem nauczycieli lub opiekunów.

6.

1.Pierwszy etap obejmuje przygotowanie pracy pisemnej na jeden z tematów  podanych w wykazie zagadnień programowych  (załącznik regulaminu) przy ogłoszeniu konkursu.

2.Prace pisemne sporządzone w wersji elektronicznej nie mogą przekraczać 20 tys. znaków / wraz ze spacjami /

3.Uczestnicy przesyłają prace wraz z kwestionariuszem uczestnictwa na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 maja 2014 r. / edycja konkursu 2014 /

7.

1.Prace pisemne ocenia jury powołane przez Zarząd Fundacji „ Jana Pietrzaka Towarzystwo Patriotyczne „

2.Indywidualne prace ocenia dwuosobowy zespół wyznaczony przez przewodniczącego jury.  Podstawą oceny  są: dobór źródeł, rzetelność historyczna, umiejętność dokonania syntezy zagadnienia. Zespół wystawi ocenę pracy wg systemu szkolno-akademickiego wraz z  merytorycznym uzasadnieniem.

3. Ocena pracy i jej uzasadnienie będą do wglądu uczestnika.

8.

1.  Jury do dnia 30 czerwca 2014 r. wyłoni w obu kategoriach – uczniowie, dorośli – po 6 prac, których autorzy wezmą udział w finale „ Matury z Orłem Białym „

2.  Finał Matury z Orłem Białym odbędzie publicznie z udziałem finalistów ich opiekunów, zaproszonych gości oraz publiczności.

3.  W finale, który odbędzie się w dniu 8 listopada 2014  r. uczestnicy odpowiedzą na 10 wylosowanych pytań oraz wygłoszą  ustną prezentację swojej pracy konkursowej.   Prezentacja pracy nie może przekroczyć 10 min.

4.   Jury oceni odpowiedzi w skali od 1 do 10, prezentacje pracy w skali od 1 do 5. O kolejności finalistów decyduje łączna ilość uzyskanych punktów.

5. Wyniki ogłosi jury w dniu przeprowadzenia finału.

9.

1. Jury na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

2. Uchwały jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 7  jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3. Pracami jury kieruje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący.

10.

1. Laureaci i uczestniczy finału oraz opiekunowie – nauczyciele / uczniów finalistów /  otrzymają  honorowe dyplomy oraz  nagrody rzeczowe i  finansowe

2. Pozostali uczestnicy Matury z Orłem Białym otrzymają dyplomy oraz rzeczowe upominki

3. Nagrody rzeczowe, upominki oraz nagrody finansowe zostaną ufundowane przez Fundację Jana Pietrzaka Towarzystwo Patriotyczne, współorganizatorów oraz sponsorów konkursu.

11.

Akcja Matura z Orłem Białym jest w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przyrzeczeniem publicznym

12.

Akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od organizatora w sprawach związanych z Maturą z Orłem Białym.

13.

Do wykładni regulaminu jest upoważniony Zarząd Fundacji „ Jana Pietrzaka Towarzystwo Patriotyczne.

Terminarz  „Matury z Orłem Białym”

Ogłoszenie matury i  publikacja listy tematów – 11 lutego 2014 r.
Zgłaszanie prac – do 31 maja 2014 r.
Ogłoszenie wyników konkursu i publikacja listy finalistów – do 30 czerwca 2014 r.
Uroczysty finał konkursu – 8 listopada 2014 r.

http://matura-z-historii-polski.pl/