Trybunał nad sumieniem

Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie klauzuli sumienia.

Wniosek NRL złożyła w marcu br., a więc jeszcze zanim prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, stał się ofiarą wadliwie skonstruowanych przepisów.

– Cieszymy się, że samorząd lekarski mógł tak istotną dla lekarzy kwestią zająć się wcześniej i złożyć wniosek w Trybunale, zanim powstały opinie i raporty różnych osób i instytucji. Jesteśmy zadowoleni, że temat podjął również Rzecznik Praw Obywatelskich. Otrzymaliśmy informację, że wniosek będzie rozpatrywany przez Trybunał w pełnym składzie. Oczekujemy dogłębnego zbadania, czy granice korzystania z wolności sumienia zostały dla lekarzy wytyczone prawidłowo. W szczególności ważne jest dla nas, czy obowiązek wskazania innego lekarza przez lekarza odmawiającego świadczenia ze względu na konflikt sumienia jest zgodny z Konstytucją RP. Czekamy na zawiadomienie o terminie rozprawy – mówi prezes NRL Maciej Hamankiewicz.

Naczelna Rada Lekarska zaskarżyła do TK przepis art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jako niezgodny z zasadą wolności sumienia sformułowaną w Konstytucji RP oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r. w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego, mimo że zwłoka w udzieleniu tego świadczenia nie spowodowałaby niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Według Rady, przepisy obligujące lekarza odmawiającego wykonania świadczenia do wskazania innego podmiotu, które by to świadczenie wykonał, są nie tylko niezgodne z zapisami Ustawy Zasadniczej, ale stwarzają pozory prawa do wolności sumienia.

TK zajął się wnioskiem samorządu lekarskiego dość szybko. Czy orzeczenie rozwieje wątpliwości w sprawie lekarza, który postępując zgodnie z własnym sumieniem, nie zgadza się na zabicie chorego dziecka ani na wytypowanie podmiotu, który by aborcję wykonał? Tak właśnie postąpił prof. Bogdan Chazan, który jednocześnie zapewnił, że zagwarantuje matce i dziecku pełną opiekę okołoporodową, wskazał też instytucje, które oferują dalszą opiekę. Postępowania wyjaśniające w tej sprawie trwają. Prowadzi je Rzecznik Praw Pacjenta, który we wstępnym raporcie ocenił, że doszło do naruszenia prawa pacjentki do informacji oraz do zgłoszenia sprzeciwu od orzeczenia lub opinii lekarskiej; taka ma być też konkluzja kontroli krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii, która została zlecona przez ministra zdrowia (informację o tym podał wczoraj TVN24). Postępowanie wyjaśniające prowadzi ponadto rzecznik odpowiedzialności zawodowej NIL oraz władze warszawskiego Ratusza, który jest organem założycielskim dla szpitala na Madalińskiego.

Anna Ambroziak

za:www.naszdziennik.pl/wp/84000,trybunal-nad-sumieniem.html