Komunikaty i informacje

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. bpa Adama Lepy

W środę 27 kwietnia 2022 roku w 84 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 34 roku biskupstwa zmarł opatrzony świętymi sakramentami śp. ksiądz biskup Adam Lepa – biskup pomocniczy senior Archidiecezji Łódzkiej.
Uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Biskupa odbędą się w bazylice archikatedralnej w piątek 6 maja br. o godz. 19:00 - Msza św. żałobna  i w sobotę 7 maja br. o godz. 10:00 - Msza św. pogrzebowa.

Ciało śp. księdza biskupa Adama Lepy, zgodnie z Jego wolą, spocznie w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu pod  wezwaniem św. Wojciecha.

Kuria Metropolitalna Łódzka

Nieszpory żałobne za śp. bp. Adama Lepę

W piątek 6 maja br. o godz. 21:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej celebrowane będą nieszpory żałobne za spokój duszy śp. księdza biskupa Adama Lepy.
Uroczystej Liturgii Godzin przewodniczyć będzie ksiadz biuskup Ireneusz Pękalski - biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłego księdza biskupa Adama Lepę.

Transmisja Mszy św. żałobnej za śp. bp. Adama Lepę w piątek na antenie Radia Niepokalanów

W piątek – 6 maja br. o godz. 19:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej celebrowana będzie Msza Święta żałobna za zmarłego śp. księdza biskupa seniora Adama Lepę. Transmisję z tej żałobnej uroczystości przeprowadzi Radio Niepokalanów.


Bp Adam Lepa, ur. 17 marca 1939 w Łodzi. Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, biskup tytularny Regiany (Afryka).

Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 marca 1962 z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika, biskupa pomocniczego łódzkiego. W 1965 ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uwieńczył je doktoratem w 1974. Stopień doktora otrzymał na podstawie rozprawy "Błędy wychowania w rodzinie wielkomiejskiej w wypowiedziach młodzieży i rodziców", napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Kunowskiego.

Jako wikariusz pracował w latach 1962-1964 w parafii św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 1964-1978 w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Funkcję proboszcza pełnił w dwóch parafiach łódzkich: w latach 1978-1981 w parafii św. Urszuli i w latach 1981-1988 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W latach 1978-1981 był diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Funkcję diecezjalnego duszpasterza nauczycieli pełnił w latach 1978-1982. Przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej (Archidiecezjalnej, Metropolitalnej) był z krótką przerwą w latach 1978-2012. Jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów wszystkich kadencji. Godność kapelana Jego Świątobliwości otrzymał w 1986. Kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Łódzkiej został w 1987.

Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu organizującego łódzki etap podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1987.

4 grudnia 1987 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988. Głównym konsekratorem był kardynał Józef Glemp, prymas Polski, współkonsekratorami zaś Józef Rozwadowski, biskup senior łódzki, Władysław Ziółek biskup diecezji łódzkiej, oraz dwaj biskupi pomocniczy: Jan Wawrzyniec Kulik i Bohdan Bejze. Jego biskupim zawołaniem są słowa "In caritate et patientia" (W miłości i cierpliwości).

W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM). Członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego był w latach 1991-1999. Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy w 1999.

W latach 1988-1993 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i członkiem kolegium rektorów wyższych uczelni miasta Łodzi. Założyciel "Łódzkich Studiów Teologicznych" i pierwszy ich redaktor naczelny (w latach 1991-1993).

Był autorem 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów.

Od 1994 r prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś w latach 1975-2014 wykładał Pedagogikę mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Ksiądz biskup pełnił  następujące funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: przewodniczącego Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członka  Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Był ponadto wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz członkiem Rady Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej.

Otrzymał honorowe Członkostwo Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Nagrodę "Sursum Cor-da", Nagroda im. Jana Pawła II, Medal o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka, Medal "Pro Memoria", Nagrodę im. Juliana Kulentego, Honorowe Członkostwo Zakonu Bonifratrów, Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Medal im. Profesora Janusza Groszkowskiego, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dobroń.

27 maja 2014 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Księdza Biskupa Adama Lepy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

W środę 27 kwietnia br. w 83 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 34 roku biskupstwa odszedł – przygotowany na spotkanie z Panem - śp. ksiądz biskup senior Adam Lepa – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

 
za:www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2022/05/uroczystosci-pogrzebowe-sp-ks-bpa-adama-lepy

***

Nasz Dobry Pasterz-Biskup Adam-był inicjatorem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, tudzież duchem sprawczym i opiekunem naszych łódzkich, ale i ogólnopolskich, konferencji cyklu: "Dziennikarz-między prawdą a kłamstwem".

Znajdował również czas na indywidulne nawiedzenia osób cierpiących, niepełnosprawnych w ich domach...
Miałem ten zaszczyt i radość również tam bywać...

Wspaniały Przewodnik po drogach życia... Stąd do Wieczności...

Oręduj za nami Drogi Biskupie Adamie, żebyśmy nigdy... nie zawiedli...  
kn