Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Czystość i nieczystość serca

Czym jest czystość?  Według Jana Pawła II  „czystość jest wyrazem oddania się Bogu niepodzielnym sercem, jest odblaskiem nieskończonej miłości łączącej trzy Osoby w tajemniczej głębi życia trynitarnego”/ VC, 21/. Czystość nie oznacza odrzucenia  płciowości, ale jest siłą duchową, która nas broni przed egoizmem i agresją. Jak ważna jest czystość mówił  Pan Jezus: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”/Mt 5,28/. Natomiast św. Paweł mówi: „czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha św, … i że już nie należycie do samych siebie?/1Kor 6,9/. Tej nauce przeciwstawia się dzisiaj demon nieczystości, który działa poprzez współczesne mody i trendy kulturowe za pośrednictwem mediów: rewolucja seksualna, hedonizm-  czyli kult przyjemności zmysłowej, pornografia,  cywilizacja śmierci /eutanazja, aborcja, kult doczesności/, gloryfikacja perwersji i dewiacji. Na wielka skalę działa pornobiznes, który żeruje na ludzkiej słabości. Owocem nieczystości są ludzkie tragedie i złamane serca: smutek, frustracje, rozpacz, choroby a nawet śmierć. Własnymi siłami nie wygramy walki o czystość naszej duszy. Obok unikania okazji, ascezy, wsparcia ze strony wspólnoty wierzących, skuteczną pomocą w zachowaniu czystości jest modlitwa, sakrament pokuty, Eucharystia. Wsparcia szukajmy też w rozważaniu Słowa Bożego, które nas umacnia i oświeca drogę naszego życia:  „Wszystko bowiem co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą , ten trwa na wieki „ /1J 2,16 -17/. „Zadajcie więc śmierć temu co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem”/ Kol 3,5/.