Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Zbliżyć się do Chrystusa

Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa  pomaga nam  poznać zamiary i pragnienia Jego  serca i jego miłość do nas samych. Kim jest dla nas Chrystus?  Wspaniałe mozaiki  Rzymu czy Rawenny ukazują piękne, pełne majestatu  Oblicze Tego, Który jest naszym Królem i Bogiem oraz włada i kieruje naszym życiem. Jest to Chrystus z wizji Apokalipsy, Chrystus św. Jana, św., Pawła, św. Hieronima, św.  Augustyna, Chrystus męczenników, Chrystus Ojców Kościoła. Jest to Chrystus Bóg, Chrystus Król.  „ W Nim zamieszkuje cała pełnia bóstwa… Albowiem w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne… On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia” / Kol 1,2/. On jest „świadkiem wiernym pierworodnym spośród umarłych i księciem królów ziemskich . On to nas umiłował, obmył z nas z grzechów naszych we krwi swojej i uczynił nas królestwem i  kapłanami Bogu i Ojcu swemu”/ Ap 1/. Liturgia i wiara Kościoła mówią nam o Bogu niezmierzonej potęgi, mądrości i miłości, Który się uniżył,  stał się człowiekiem i objawił  nieskończoność potęgi, mądrości i miłości istniejących w jego bóstwie. Chrystus jest obecny nie tylko w swoich wizerunkach, ikonach, ale także rzeczywiście obecny w tabernakulum i na naszych ołtarzach  podczas  Najświętszej Ofiary. Chrystus obecny w świątyniach w całej swojej władzy, w całym swoim człowieczeństwie,  otwiera  serce na nasze ludzkie prośby, nędze i niepokoje. Tylko On może je  wysłuchać i nam pomóc. Chociaż jesteśmy społeczeństwem obciążonym różnorakimi wadami i grzechami, choć tak wielu jest obojętnych i zagubionych, jednak pocieszają  i umacniają nas  Jego słowa.  Tylko On  może nas zrozumieć  i zaspokoić  nasze największe pragnienia i tęsknoty, umacnia nas kiedy przychodzimy do kościoła, miejsca Jego szczególnej obecności.