Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Władysław Korowajczyk: Rosja Sowiecka – państwo komunistycznego bezprawia

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi 3 i 4 listopada 2011 zorganizował Międzynarodową Konferencję: Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji  politycznych w Europie środkowo – wschodniej w pierwszej połowie XX wieku Głównym organizatorem z ramienia IPM był dr Jerzy Bednarek przy współpracy i konsultacjach dr Dariusza Roguta z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie.
Inicjatywa IPM jest godna najwyższego uznania. Poruszona tematyka Konferencji, niejednokrotnie stanowią „białe plamy” najnowszych dziejów  Europy. Jest to  przyczynek do ukazania zbrodniczego  systemu komunistycznego Związku Sowieckiego, przewyższającego , pod względem ofiar i wyrafinowanych metod,  reżym Niemieckiej III Rzeszy.
W Konferencji udział wzięło wielu uczonych z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Węgier i oczywiście z Polski.

We wszystkich referatach, prelekcjach i wystąpieniach ukazano podobne metody terroru komunistycznych organów represji w różnych krajach. Podobne metody eksterminacji narodów, grup etnicznych i organizacji niepodległościowych stosowano wszędzie gdzie  „ miecz i tarcza" rewolucji i komunizmu,  czyli NKWD postawiło swoje buciory. Z tego nasuwa się prosty wniosek. System terroru był opracowany centralnie, formalnie jako decyzja Biura Politycznego WKP /b /, a rzeczywistości była to decyzja Stalina przekazana do wykonania szefowi NKWD Berii.

Organizacja i struktury NKWD zmieniały się w zależności od dynamicznych sytuacji politycznych, społecznych i militarnych.
Na terenach podbitych NKWD tworzyło swoje „filie „, w oparciu o miejscowych renegatów. W t.zw. Polsce Ludowej było to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Urzędy Bezpieczeństwa, KBW, MO. Jednocześnie rozbudowywano sieć agentur i tajnych  współpracowników. Część jej stanowili spadochroniarze zrzuceni z Moskwy, część  polscy renegaci wywodzący się z komunistycznych ”niedobitków„ stalinowskiego terroru z 1937/38. Niestety wielu agentów sowieckich była umocowana w oddziałach  partyzanckich, a nawet na szczeblach komend okręgów AK, są podejrzenia, że i KG AK nie była pozbawiona zdrajców. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, wielu mężnych partyzantó, po aresztowaniach i torturach, załamywało się i szło na współpracę z reżymem. Taka sytuacja miała miejsce w każdym podbitym kraju, choć w niektórych budowa struktur agenturalnych przebiegała łatwiej, w innych natrafiała na większy opór.

Obozy koncentracyjne czyli łagry miały różne statusy i nie w każdym panował identyczny reżym i terror. Ich zróżnicowanie było czasami bardzo wyraźne i uzależnione było od wielu czynników. Również więzienia  odmienne miały charaktery i należy z nich wydzielić więzienia śledcze jak np. w Wilnie przy ul. Ofiarnej lub Słowackiego, od więzień „zwykłych „ jak np. W tym samym mieście Więzienie na Łukiszkach.
Dużym zainteresowaniem obecnych cieszyła się wypowiedź gościa z Węgier dr Pal Attyla Illes. Sytuacja narodu węgierskiego w czasie II Wojny była specyficzna. Węgry były bowiem sojusznikiem III Rzeszy i ze strony Związku Sowieckiego, jeszcze w czasie działań wojennych, spotkali się z ostrymi represjami. W sumie, terrorowi poddano prawie 10% narodu.
Z dużym zainteresowaniem obecnych spotkały się wystąpienia polskich uczonych, omawiających problematykę dramatycznych losów Polaków poddanychkomunistycznym represjom. Wystąpieniach  dr Bogusława  Kopki / IPM Warszawa /, dr Dariusza Roguta / Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Filia w Piotrkowie /, prof. Piotra Niwińskiego / Uniwersytet Gdański /, prof. Wandy Krystyny Roman / UMK /, prof. Albina Głowackiego /UŁ ./

Dramaty polskich internowanych i jeńców były w tych wystąpieniach wzajemnie uzupełniające się. Referenci wiele miejsca poświęcili żołnierzom AK, NSZ, BCh  czyli żołnierzy wyklętych, podkreślając różne traktowanie chłopców z lasu z Kresów Wschodnich i Polski centralnej. W referatach poświęcono wiele miejsca żołnierzom polskim, ich sytuacji „prawnej „ więzionym w okresie 1939/40 i po czerwcu 1940 w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Omówiono również system gułagów na terenie Polski, głównie na Górnym i Dolnym Śląsku, ale nie tylko.

Efektem tych referatów była niezwykle ożywiona dyskusja i szereg pytań uzupełniającyc. Wynikło z nich szereg niezwykle ważnych problemów, fundamentalnych dla najnowszej historii Polski. Wymagają one dalszych dogłębnych badań uczonych i mogą być tematami kolejnych konferencji i sympozjów.
- Jaki był status prawny polskich jeńców i internowanych? Czy byli to jeńcy wojenni, internowani czy też była to jakaś inna kategoriaosób, które zostały uwięzione?
- Jakimi przepisami własnego, komunistycznego prawa, kierował się system prawny Związku Sowieckiego
-
Jak,   z punktu prawnego  Konstytucji Kwietniowej i polskiego prawa należy ocenić Układ Sikorski – Majski?
- Czym była PRL? Jak określić status Polski od 1944 do 1989?Czy było to państwo pod okupacją sowiecką, państwo bez suwerenności czyli satelickie kierowane przez agentów z Kremla,  czy była to jeszcze inna kategoria uzależnienia o Związku Sowieckiego?
- Jak należy ocenić okrągły stół, III oraz IV RP?
Jakby podsumowaniem Konferencji poświęconej  represjom  w stosunku do milionów zamordowanych,  uwięzionych oraz innych ofiar komunistycznego reżymu, była wypowiedź jednego z dyskutantów : „Trudno mówić o bezprawiu w państwie bezprawia jakim był Związek Sowiecki, w którym obowiązywało „prawo” dyktatury proletariatu, „prawo „ NKWD jego poprzedników i kontynuatorów”.

Władysław Korowajczyk

Copyright © 2017. All Rights Reserved.