Publikacje członków OŁ KSD

Ks dr Waldemar Kulbat - Wiara, darwinizm i ewolucja

Jak powstał człowiek? Czy u źródeł człowieczeństwa znajduje się  materia i prawa ewolucji, czy poza zasłoną materii istnieje jakiś duchowy plan i projekt?
Od ponad stu lat na te pytania usiłuje dać odpowiedź nauka i ideologia. Zdaniem niektórych uczonych darwinizm stanowi wstrząsającą ideę, która zaprzeczyła przekonaniom o ludzkości stworzonej na obraz Boga. Pod wpływem tej ideologii wielu ludzi straciło wiarę. Wielu obawia się także negatywnych skutków darwinizmu, który przeobrażając się w darwinizm społeczny głosił teorię „doboru naturalnego” i przetrwania najsilniejszych oraz wpłynął na powstanie nieludzkich rasistowskich praktyk takich jak eugenika, prawa antyemigracyjne, czy przymusowa sterylizacja. Praktyki hitlerowskich ideologów głoszących eksterminację innych narodów czy też głoszenie nienawiści klasowej jako motoru postępu w marksizmie wywodziły się z tego rodzaju zasad. Zdaniem wielu badaczy, darwinizm jako ideologia zawiera silny potencjał antyreligijny, jest niebezpieczny, gdyż ateizm  jest tutaj głoszony w przebraniu nauki. Doktryna darwinizmu promuje program antyreligijny i antymoralny. To dotyczy darwinizmu jako ideologii. Istnieje także bardziej neutralny i bardziej naukowy rodzaj tej teorii. Warto więc postawić pytanie:  Czy propagowana przez biologów teoria ewolucji ograniczona do sfery faktów nie zawiera ziaren prawdy?

Więcej niż hipoteza

Wielu uczonych chrześcijańskich dostrzega możliwość pogodzenia jej z wiarą. Nawet Jan Paweł II stwierdził, że „teoria ewolucji, to więcej niż hipoteza”. Za teorią ewolucji przemawia okoliczność, iż pozwala ona zrozumieć sens  wielu zjawisk dotyczących życia. Z jednej strony wszystko co żyje, od roślin poprzez zwierzęta aż do ludzi jest ukształtowane z tego samego materiału genetycznego. Ponadto liczne grupy organizmów wykazują podobne cechy. Panuje jedność życia. Z drugiej strony, istoty żywe wykazują ogromną różnorodność. Istnieją miliony gatunków o szalenie różnych cechach. Ewolucja wyjaśnia podobieństwa jak i różnice. Wspólne cechy tłumaczy twierdzeniem, że istoty, które je posiadają pochodzą od wspólnego przodka, zaś różnice przypisuje konieczności przetrwania, która w ciągu długiego czasu wymusiła na organizmach rozwinięcie nowych cech. Jednym z najmocniejszych dowodów na ewolucję jest zapis geologiczny, który mimo wszystkich swoich braków pokazuje, że istnieje jedna niezmienna linia. Od najstarszych warstw ku najmłodszym pojawiają się kolejno organizmy jednokomórkowe, bezkręgowce, ryby, płazy, gady, a na końcu ssaki. Nie da się więc zaprzeczyć mocy wyjaśniającej tej teorii. Jednak teoria ewolucji zawiera pewne ograniczenia.

Ograniczenia teorii ewolucji

Jak dotąd nie pozwala ona zrozumieć początku życia. Najprostsza komórka jest jedną z najbardziej skomplikowanych struktur na ziemi i zawiera więcej informacji niż kilkudziesięciotomowa encyklopedia. Każda molekuła DNA jest algorytmem zapisanym w kodzie biochemicznym  z wbudowaną zdolnością do przepisania się i powielenia. Najprostsza komórka przerasta o kilka rzędów wielkości wszystko co można spotkać w świecie nieożywionym. Komórka ma w sobie jakby podpis projektanta. Zawiera podstawowy wzorzec życia wraz z całą skomplikowaną  maszynerią DNA i RNA, który pojawił się w pełni ukształtowany wraz pierwszą formą życia. Naukowcy odkryli najstarsze ślady życia pochodzące sprzed 3,5-4 mld lat, krótko po tym jak powstała Ziemia. Czy przypadkowa kombinacja związków chemicznych mogłaby wygenerować coś tak niezwykłego jak żywa komórka? Ewolucja nie jest także w stanie wyjaśnić zjawiska świadomości. Wydaje się nieprawdopodobne, by atomy wodoru, węgla, tlenu mogły w jaki sposób wytworzyć naszą zdolność do pojmowania i doświadczania świata wokół nas. W jaki sposób nieświadomy organizm przekształca się w świadomy siebie podmiot? Badacz procesów poznawania, Steven Pinker przyznaje, że „Dosłownie nic nie wiadomo o funkcjonowaniu mikroobwodów ludzkiego mózgu”, oraz: ”Istnienie subiektywnego doświadczenia pierwszej osoby jest dla nauki niewytłumaczalne”. Wreszcie ewolucja nie jest w stanie dać żadnego wyjaśnienia ludzkiej rozumności i moralności. Rozumność to zdolność rozpoznania prawdy. To zdolność używania języka , formułowania i artykułowania myśli wyrażających rozumienie świata. Można zrozumieć, że ewolucja mózgu miała nam umożliwić dostosowanie, ale skąd się wzięła zdolność poszukiwania prawdy? Podobnie trudno jest na płaszczyźnie ewolucji wyjaśnić zjawisko zmysłu moralnego i sumienia, które często skłania nas do działania wbrew naszym interesom .   Jednak ewolucja może być sposobem stworzenia człowieka przez Boga. Pismo św. mówi, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. / „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”/Rdz3,19/. Oznacza to, że człowiek został ukształtowany z istniejących już w przyrodzie substancji. Zatem opowieść biblijna odpowiada wizji człowieka zbudowanego z atomów i molekuł, którego DNA jest wspólne z innymi stworzeniami. W tym sensie nie zaskakuje fakt, że  człowiek ma 98% DNA wspólnego np. z Naczelnymi.  Według Pisma św. różnica między zwierzęciem a człowiekiem polega na tym, że w człowieka Bóg tchnął duszę nieśmiertelną. Nie ma zatem przeszkody by uznać pochodzenie ciała ludzkiego od innych istot. Także stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo boże nie oznacza podobieństwa fizycznego, ale oznacza podobieństwo w sferze ducha: rozumność i wolną wolę. Takie pojmowanie teorii ewolucji jako sposobu stworzenia człowieka i innych istot przez Boga podzielają liczni uczeni wierzący. Np. T. Dobzhanzky, R. A. Fisher. Biolog z Harvardu Asa Gray w koncepcji ewolucji dostrzega nie negację stworzenia przez Boga, ale świadectwo , sposób w jaki Bóg tego aktu stwórczego dokonał. 

Ks. Waldemar Kulbat