Kasacja odrzucona

Na jakiej podstawie Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kasację Fundacji Lux Veritatis w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam?


NSA oddalił skargę kasacyjną Fundacji Lux Veritatis w sprawie nieprzyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji Telewizji Trwam na nadawanie naziemne w MUX-1. Wyrok jest ostateczny. Uzasadnienie pisemne wyroku ma być gotowe za kilka tygodni.

Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, powiedziała po rozprawie, że nie spodziewała się innego rozstrzygnięcia, ponieważ uznanie zarzutów Fundacji wobec KRRiT pociągnęłoby za sobą niewyobrażalne skutki finansowe dla Skarbu Państwa w postaci odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki sprzecznych z prawem działań funkcjonariuszy Krajowej Rady.

– Uzasadnienie ustne daje podstawę sądzić, że dla każdej decyzji organu administracji państwowej, jakim jest KRRiT, można znaleźć takie argumenty i podstawy prawne, które usprawiedliwiają każde działanie – skomentowała decyzję Kochanowicz.

Wyrok przed NSA zapadł po prawie dwóch latach od wniesienia przez Fundację kasacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nie dopatrzył się bezprawności w postępowaniu Krajowej Rady. Sędzia prowadzący przyznał wtedy, że nie zapoznał się z całością materiału dowodowego, ponieważ był on zbyt obszerny. Orzeczenie WSA zapadło niejednogłośnie. Jeden z dwóch sędziów orzekających nie zgodził się z sentencją wyroku i zgłosił zdanie odrębne, w którym w 22 punktach wykazał, że KRRiT, odmawiając koncesji katolickiemu nadawcy, dopuściła się rażącego naruszenia prawa. Stwierdził, że w związku z tym decyzja KRRiT o odmowie koncesji Telewizji Trwam dotknięta jest nieważnością. Fundacja uwzględniła zdanie odrębne sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego w swojej skardze kasacyjnej wobec wyroku WSA.

– Fundacja podniosła zarzuty o charakterze prawnomaterialnym oraz formalnym – powiedział mec. Benedykt Fiutowski, pełnomocnik Fundacji przed NSA.

Część z tych zarzutów Naczelny Sąd Administracyjny próbował wyjaśnić. NSA skoncentrował się zwłaszcza na zarzucie, że WSA pominął, że trzy podmioty, którym rozszerzono koncesję, nie powinny być w ogóle dopuszczone do konkursu, ponieważ nie miały koncesji w dniu opublikowania przez KRRiT ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie rozszerzenia koncesji. Chodzi o ATM Grupa SA, Lemon Records Sp. z o.o. i Stavka Sp. z o.o., które 4 marca 2011 r. nie posiadały jeszcze prawomocnych koncesji na nadawanie satelitarne. – Dopuszczenie do udziału w postępowaniu o rozszerzenie koncesji podmiotów, które nie miały prawa prowadzić koncesjonowanej działalności gospodarczej, stanowi naruszenie art. 155 kpa, które powinno być stwierdzone przez sąd z urzędu – twierdziła Fundacja. NSA nie podzielił tego zarzutu.

– Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnił, że gdy rozstrzygano o rozszerzeniu koncesji, decyzje koncesyjne tych nadawców były już prawomocne – relacjonuje mec. Fiutowski. W podobny sposób NSA rozprawił się z zarzutem nieuwzględnienia przez wojewódzki sąd faktu nieprzedłożenia przez niektórych nadawców prawidłowych dokumentów finansowych w toku konkursu koncesyjnego.

– WSA dokonał wykładni przepisów, którą zakończył konkluzją, że środki finansowe nadawcy nie muszą być udokumentowane np. promesą bankową, lecz wystarczy zwykła informacja o źródłach finansowania – twierdzi mec. Fiutowski.

Taka wykładnia z jednej strony podważałaby niektóre zarzuty Fundacji Lux Veritatis wobec wyroków sądów administracyjnych, z drugiej jednak wskazywałaby, że KRRiT bezpodstawnie żądała od Fundacji bardzo szczegółowych danych finansowych, które wykorzystała jako pretekst do odmowy koncesji.

Rozstrzygnięcie NSA dotyczy pierwszego konkursu koncesyjnego rozpisanego w 2011 roku. Dwa lata później rozpisany został przez Krajową Radę kolejny konkurs, w wyniku którego Telewizja Trwam otrzymała koncesję i od lutego br. nadaje program. NSA nie uwzględnił w toku rozprawy zarzutu zgłoszonego przez KRRiT, że Fundacja nie ma legitymacji prawnej do zgłoszenia kasacji, ponieważ w końcu otrzymała koncesję. Wraz ze skargą Fundacji NSA odrzucił też skargę kasacyjną spółki Mediasat, opartą częściowo na tych samych zarzutach wobec WSA oraz Krajowej Rady.

Małgorzata Goss

za:www.naszdziennik.pl/wp/78084,kasacja-odrzucona.html